REGULAMIN SERWISU

Słownik definicji użytych w Regulaminie:

 

1.1. Adres e-mail – unikalny adres poczty elektronicznej będący w wyłączonym posiadaniu Użytkownika, uzyskiwany w procesie składania wniosku o dodanie nowej Persony do Serwisu. 
1.2. Awaria – brak dostępu do Usługi lub Usług, świadczonych przez właściciela Serwisu, z których korzysta Użytkownik, wynikający z przyczyn niezależnych od Użytkownika.
1.3. Formularz zgłoszeniowy – funkcjonalność Serwisu służąca do przesyłania przez Użytkownika propozycji Person.
1.4. Głos – zmiana wyniku Głosowania o jeden punkt.
1.5. Głosowanie – proces, w którym użytkownik dokonuje oceny pozytywnej lub negatywnej danej Persony, za pośrednictwem dedykowanego narzędzia dostarczonego przez Usługodawcę, składającego się wizualnie z przycisków „plus” i „minus”
1.6. Komentarz – przekaz pisemny, odnoszący się do Persony, wyrażany przez Użytkownika za pośrednictwem narzędzi dostarczonych przez Serwis.
1.7. Komentujący – Użytkownik zamieszczający Komentarz
1.8. Persona – osoba publiczna posiadająca polskie obywatelstwo, związana z wydarzeniami mającymi miejsce w Polsce.
1.9. Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu, znajdujący się pod adresem toppersona.pl/regulamin.
1.10. Ranking – parametryzowany wynik Głosowania.
1.11. Serwis -  strona internetowa świadcząca usługi opisane w pkt 2. ust. 1 niniejszego regulaminu, dostępna pod adresem toppersona.pl.
1.12.  Strony – Usługodawca i Użytkownik .
1.13. Siła Wyższa  - zdarzenie niezależne od stron, będące wynikiem działania czynników zewnętrznych.
1.14. Treść – teksty lub obiekty multimedialne w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dodawane przez Usługodawcę oraz wizerunki Person będące bezpośrednio związane z charakterem i przeznaczeniem Serwisu, dodawane przez Użytkowników.
1.15. Umowa – umowa pomiędzy Stronami określająca zasady świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1.16. Usługa – usługa hostingu świadczona przez Usługodawcę za pomocą Serwisu, zgodna z postanowieniami Regulaminu, polegająca na dostarczaniu przez Usługodawcę treści zgodnych z przeznaczeniem Serwisu oraz narzędzi teleinformatycznych umożliwiających Użytkownikowi wpływ na zawartość Serwisu w granicach ustalonych przez Regulamin. 
1.17 Usługodawca – prawny właściciel Serwisu 
1.18 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994r., Nr 24, poz. 83, ze zm.).
1.19 Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
1.20. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, aktywnie korzystająca z Usługi. Osoba, które nie ukończyła 18 roku życia może być Użytkownikiem Serwisu wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego.
 
 

Postanowienia Ogólne

 
2.1 Regulamin Serwisu określa zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników,  a także określa zakres kompetencji Usługodawcy. 
2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym stanowi art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2.3. Korzystanie z Serwisu oraz Usług oznacza akceptację niniejszego Regulaminu 
2.4. Wszystkie elementy Serwisu podlegają ochronie prawnej
 
 

Zakres, warunki i rodzaje usług świadczonych przez Serwis

 
3.1. Serwis TopPersona.pl świadczy usługi z zakresu gromadzenia i przetwarzania danych, na które składają się bieżące Rankingi Person, Rankingi archiwalne, cytaty z mediów elektronicznych dotyczących Person, przekierowania do zewnętrznych serwisów informacyjnych i rozrywkowych , Komentarze Użytkowników, oraz Głosowanie. 
3.2 Treści będące cytatami z mediów elektronicznych są dobierane i publikowane przez Dostawcę Usług
3.3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapewnienie przez Użytkownika we własnym zakresie:
3.4.1. Sprawnego sprzętu hardware 
3.4.2. Zaktualizowanej przeglądarki internetowej
3.4.3. Połączenia z internetem
3.4.4. Oprogramowania do obsługi Java Script, Java, Flash
3.5. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z Regulaminem. 
3.6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu na warunkach i zgodnie z Regulaminem
 

 

Przesyłanie propozycji Person

 

4.1. Propozycja Person jest funkcjonalnością dającą możliwość zgłoszenia Persony przez Użytkownika - służy do tego dedykowany Formularz zgłoszeniowy będący elementem Serwisu.
4.2. Przesyłając treść za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego Użytkownik zobowiązuje się do:
4.2.1. przestrzegania praw własności intelektualnej
4.2.2. posługiwania się swoimi prawdziwymi danymi (Adres e-mail, imię i nazwisko) 
4.2.3. przesyłania treści związanej wyłącznie z tematyką serwisu czyli imion, nazwisk o których mowa w pkt 1.ust. 8
4.3. Niedozwolone jest przesyłanie przez Użytkownika:
4.3.1. Treści o charakterze bezprawnym
4.3.2. Treści niezwiązanych z tematyką serwisu w tym: pornografii, zdjęć osób prywatnych, zwierząt,  przedmiotów, krajobrazów, danych osób prywatnych oraz wszelkich innych treści niesłużących do identyfikacji Persony. 
4.4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść przesłaną za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego oraz ewentualne roszczenia osób trzecich tytułem naruszenia praw tych osób
4.5. Usługodawca ma obowiązek weryfikacji przesłanych propozycji Person, nie ponosi jednak odpowiedzialności w razie omyłkowego opublikowania przez niego w Serwisie zdjęcia z wizerunkiem osoby prywatnej w sytuacji w której ta przypomina wyglądem wskazaną przez Użytkownika Personę. 
4.6. W przypadku zgłoszenia naruszenia praw osób trzecich wynikającego z zaistnienia sytuacji opisanej w pkt 3 ust. 5 pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik, który przesłał  materiał zdjęciowy. 
4.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystanie wizerunku Persony, której zdjęcie przesłał Użytkownik. 
4.8. W przypadku zgłoszenia przez organy ścigania podejrzenia naruszenia prawa przez Użytkownika Usługodawca może udostępnić organom ścigania dane umożliwiające jego identyfikację w tym jego adres e-mail oraz adres IP. 
 
 

Komentarze Użytkowników za pośrednictwem usługi Facebook

 

5.1 Serwis posiada zewnętrzną wtyczkę, umożliwiającą Użytkownikom dodawanie komentarzy po wcześniejszym zalogowaniu się do usługi za pośrednictwem własnego konta na Facebooku
5.2. Komentujący zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego prawa oraz zasad dobrego współżycia w tym Netykiety.
5.3. Niedozwolone jest używanie wyrażeń powszechnie uznawanych za wulgarne lub obelżywe.
5.4. Komentujący oświadcza, że konto Facebook za pośrednictwem którego pisze Komentarze, należy wyłącznie do niego i zawiera jego prawdziwe dane osobowe. 
5.5. Komentujący oświadcza, że zdaje sobie sprawę z publicznego charakteru dodawanych przez niego Komentarzy.
5.6. Komentujący ma prawo do wyrażania własnych opinii na temat Person oraz spraw z nimi związanych, może także podejmować merytoryczną polemikę z innymi Komentującymi odnoszącą się do tematyki Serwisu, przy zachowaniu należytej kultury osobistej.
5.7 Niedozwolone jest podszywanie się pod inne osoby, w tym pisanie Komentarzy za pośrednictwem fałszywych kont na Facebooku
5.8. Niedozwolone jest pisanie Komentarzy za pośrednictwem kont Facebook prowadzonych w imieniu instytucji, firm oraz innych podmiotów niebędących osobami fizycznymi
5.9. Niedozwolone jest nawoływanie do fizycznej przemocy
5.10. Niedozwolone jest umieszczanie w komentarzach treści reklamowych, chyba, że w konkretnych przypadkach Usługodawca wyrazi na to indywidualną zgodę. 
5.11 Niedozwolone jest umieszczanie komentarzy bez treści lub o treści niezwiązanej z tematyką Serwisu
5.12. Komentujący odpowiada w pełni za treści zamieszczane w Komentarzach, oraz bierze odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich tytułem naruszenia praw tych osób
5.13. Usługodawca nie ingeruje w treść zamieszczanych Komentarzy
5.14. Usługodawca nie usuwa Komentarzy, chyba, że nastąpi naruszenie Regulaminu, wówczas Usługodawca informuje o tym fakcie Użytkownika za pomocą prywatnej wiadomości w serwisie Facebook oraz za pomocą odpowiedniego komunikatu w miejscu komentarza
5.15. Treści Komentarzy nie powinny być utożsamiane z poglądami Usługodawcy
5.16. Usługodawca ma prawo wykorzystywać Komentarze w celach  statystycznych, informacyjnych i marketingowych
Oceń bohatera materiału
NA PLUS
NA MINUS
Jeśli widzisz ten tekst, oznacza to, że tej strony nie można obejrzeć w naszym serwisie.
Aby obejrzeć tę stronę, przejdź do pełnej wersji.